FÖRENINGENS ARKIV

 Här samlar vi dokument och information från föreningens verksamhet.

Norrtälje Släktforskarförening PROTOKOLL fört vid årsmötet den 17 februari 2019 i IOGT-huset Norrtälje
Närvarande: 26 medlemmar

 1. Mötets öppnande: Ordförande Urban Johansson öppnar mötet kl. 13:00
 2. Val av mötesfunktionärer: Årsmötet valde följande till mötesfunktionärer: Ordförande,
  Urban Johansson, mötessekreterare, Willy Menander, justerare, Eva-Britt Andersson och Lisbeth Johansson.
 3. Mötets behöriga utlysande: Kallelse till årsmötet var medlemmarna tillhanda tre veckor före dags dato och årsmötet beslöt att kallelse utgått inom stadgeenlig tid.
 4. Dagordning: Ordförande presenterade dagordningen Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.
 5. Föredragning och fastställande av verksamhetsberättelse samt vinst/förlust och balansräkning:
  Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och årsmötet beslöt;
  att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
  Kassören Ann-Marie Alfredsson redogjorde för föreningens ekonomi och noterade att för verksamhetsåret var budgeterat en vinst på 1.200 kronor. Resultatet blev tack vare föreningens återhållsamhet med utgifter under verksamhetsåret, betydligt bättre och bokslutet uppvisar en vinst med 13.012 kronor, Därmed lades även den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.
 6. Revisionsberättelse: Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Olle Olsson. Av
  revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. I samband med sin föredragning framhöll Olsson att räkenskaperna är mycket välskötta och gav en eloge till kassören. Årsmötet godkände revisionsberättelsen som med detta lades till handlingarna.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018: Årsmötet beslöt:
  att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt
  att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.
 8. Val:
  · a) till ordförande för 1 år omvaldes Urban Johansson
  · b) till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Ann-Marie Alfredsson och Bo Ragell.
 9. till revisorer för 1 år omvaldes Olle Olsson och nyvaldes Börje Nordström.
 10. till redaktör och ansvarig utgivare för Anbladet för 1 år omvaldes Urban Johansson
 11. till valberedning omvaldes Allan Fahlström och Hans Callersjö
 12. Medlemsavgift för 2017: Styrelsen föreslog oförändrade avgifter d v s 200 kronor per år och medlem samt att familjemedlemsavgiften förblir 50 kronor per år. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
 13. Budget för 2019 : Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag
  att godkänna föreslagen budget som beräknas bli en förlust med 4 200 kronor.
 14. Verksamhetsplan för 2019: Urban presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  · Årsmöte den 17 februari
  · Föredrag av Peter Sjölund den 25 april om DNA i släktforskningen, detta möte kommer att vara öppet för allmänheten.
  · Försommarträff hos Rådmansö hembygdsförening den 25 maj med visning av
  hembygdsgården Sladdstycket samt kaffeservering till en kostnad av 40 kronor per person.
  · Hösten 2019 utan fastställda datum eller inbördes ordning:
  · Anbytarträff.
  · Kulturhistorisk utflykt till någon kyrkogård, ev Länna i kombination med föredrag av någon som kan redogöra för Begravningslagen och regelverket kring skötseln av våra kyrkogårdar.
  · Studiebesök till något museum, arkiv eller annan institution som kan vara av intresse för våra medlemmar.
  · Januari 2020 Släktforskningens Dag på Stadsbiblioteket.
  Från årsmötet framkom vidare förslag att styrelsen bör titta på tidigare verksamhetsår och försöka hitta någon ”favorit i repris” dvs något evenemang som tidigare varit särskilt lyckat och attraherat många deltagare.
  Olle Olsson föreslog att vi i samband med Peter Sjölunds föredrag på biblioteket, delar ut vår broschyr och ett inbetalningskort till alla icke medlemmar i syfte att värva nya medlemmar, vidare att i samarbete med något studieförbund, försöka få igång en studiecirkel kring tolkning av DNAresultat.
  Årsmötet beslöt att med utgångspunkt från styrelsens förslag samt de synpunkter och tilläggsförslag som framkom vid mötet att styrelsen får arbeta fram vidare innehåll samt bestämma lämpliga datum för aktiviteterna.
 15. Avslutning: Urban tackade de närvarande medlemmarna och avslutade mötet.
  Norrtälje den 17 februari 2019

Willy Menander Urban Johansson
mötessekreterare mötesordförande
Justeras

Eva-Britt Andersson Lisbeth Johansson

Verksamhetsberättelse för NSFF år 2018
Under föreningens 40e verksamhetsår har nedanstående medlemmar tjänstgjort i föreningen
Ordförande Urban Johansson
Kassör Ann-Marie Alfredsson
Sekreterare Willy Menander
Klubbmästare Birgit Söderman
V ordf Bo Ragell
Ledamot Thomas Malmström
Revisor Olle Olsson
Revisor Sven-Olof Gahnström
Redaktör och ansvarig
utgivare av Anbladet Urban Johansson
Valberedning Hans Callersjö och Allan Fahlström
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten.

Arrangemang under året
Söndagen den 25 februari Årsmöte i IOGT-lokalen. Årsmötet samlade 30 medlemmar. Efter årsmötet underhöll Birger Björnerstedt med dikter och visor till musik på fiol och gitarr.
Onsdagen den 11 april Eva Landberg höll ett uppskattat föredrag om handelsmän i Roslagen som hade sitt ursprung i Dalarna. Mötet ägde rum på
Stadsarkivet och samlade 25 medlemmar.
Söndagen den 3 juni Försommarträff med Söderby-Karls hembygdsförening. I strålande försommarväder samlades vi på Erikskulle där vi bjöds
på en guidad visning av hembygdsmuseet. Hembygdsföreningen
bjöd på kaffe och kakor. Evenemanget samlade 40 deltagare.
Lördagen den 1 september Höstträff på Väddö i Västernäs gamla skola. Inga Gustavsson var värdinna för träffen och Jan-Olof Ivarsson berättade om hans och Fredrik Perssons bok om Göringe by i Häverö socken. 26
deltagare.
Torsdagen den 11 oktober Filmkväll i Estuna bygdegård. Bengt Eriksson visade film från gamla tider i Roslagen och ett bildspel om sin farmor Hilda och hennes liv. Ett uppskattat evenemang som tyvärr bara samlade 14
medlemmar.
Lördagen den 10 november Föreningen medverkade vid Arkivens dag på Stadsarkivet där Urban höll ett föredrag på temat ”Hur roade man sig förr”.
Förutom Urban medverkade Birgit , Thomas och Willy med att hjälpa intresserade att komma igång med sin släktforskning.
Föredraget samlade 25 personer.
Onsdagen den 30november Anbytarträff på Stadsarkivet. Från styrelsen informerade Urban om planerade aktiviteter och berättade om tydning av gammal skrift. Det framkom önskemål om en studiecirkel kring DNAforskning.
Anbytarträffen samlade 16 medlemmar.
Lördagen den 19 januari 2019 Släktforskningens dag på Stadsbiblioteket. Urban höll ett föredrag om smittkoppornas historia och om smittkoppsvaccinering i Sverige och Anne-Marie, Thomas och Willy var på plats för att hjälpa intresserade att komma igång med släktforskning. Omkring 50 personer kom under dagen och under Urbans föredrag lyssnade 30 personer.
Sammanlagt under verksamhetsåret har omkring 220 medlemmar deltagit i ett eller flera arrangemang.

Övrigt
Jourhavande släktforskare. Föreningen har under året gett nybörjare information om släktforskning
onsdagar mellan kl 10 -12 på Norrtälje Stadsarkiv. Vid 6 tillfällen har jourhavande hjälpt ett stort antal
personer att komma igång med sin forskning. Jourhavande har under året varit Urban Johansson och Ann-Marie Alfredsson.
Den 29 juli genomförde Birgit Söderman och Marie-Louise Pettersson släktforskarhjälp på Erikskulle. Vid tillfället samlades 35 personer.

Anbladet
Anbladet har utkommit med tre nummer, mars, september och december.
Nummer 119 i mars innehöll bl a reportage från Släktforskningens dag och arkivens dag där föreningen medverkade. Roland Palmquist fortsatte sin artikelserie om öar i Roslagen och Birgit Söderman skrev om en boplats från järnåldern i Norrtälje. Ett reportage från årsmötet fanns i detta nummer samt flera intressanta artiklar signerade Eva Landberg, Urban Johansson, Olle Olsson, Thomas Malmström och Birger Björnerstedt.
Nummer 120 i september innehöll bl a en artikel av Eva Landberg om ”Gatuoroligheter i Norrtälje” som det kunde ske vid sekelskiftet år 1900. Vidare fanns reportage från föreningens försommarträff på Erikskulle och från Eva Landbergs uppskattade föredrag om handelsmän i Roslagen med ursprung i Dalarna.
Årets sista nummer 121, som utkom i december innehöll bl a reportage från föreningens höstupptakt i Västernäs gamla skola på Väddö och från vår film- och nostalgikväll i Estuna bygdegård. Vidare ytterligare en artikel om öar i Roslagen signerad Roland Palmquist. I två artiklar skriver Sven-Olof
Gahnström om godset Stjärnholm i Estuna socken och dess invånare, både i mangårdsbyggnad och i statarebostad.
Föreningen vill framföra ett varmt tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit med material till Anbladet under året.

Hemsidan
På föreningens nya hemsida publiceras fortlöpande information om kommande och genomförda program. Från den nya sidan kan man också nå den gamla hemsidan med dess olika forskarregister.
Någon ny redaktör för hemsidan har inte kunnat rekryteras. Ordföranden sköter tills vidare denna uppgift.

Medlemmar
Medlemsantalet har minskat något under året. Vid årsskiftet 2018/2019 hade föreningen 281 medlemmar.

Ekonomi:
Föreningen hade budgeterat för ett överskott på 1 200 kronor. Resultatet blev en vinst med ca 10 000 kronor. Resultatet får anses spegla den återhållsamhet som har präglat verksamhetsåret då vi konsekvent har undvikit att spendera några större summor på våra evenemang.
Styrelsen har också, i samråd med upphovsmännen, beslutat att sälja sina dataregister över födda, vigda, döda i Roslagen till ArkivDigital, dels för att undgå framtida problem med underhåll av registren dels för att öka tillgången till dessa för släktforskare i hela landet. Denna affär kommer att påverka vår ekonomi i positiv riktning under kommande verksamhetsår.
Balans- och resultatrapport bifogas.

Slutord
Den fortgående minskningen av antalet medlemmar i vår förening samtidigt som riksförbundet aviserat en höjning av förbundsavgiften för de tre kommande åren, kommer att medföra ekonomiska utmaningar för NSFF. Styrelsens målsättning, trots dessa orosmoln, är att i samråd med medlemmarna utforma ett intressant programutbud.
Styrelsen vill med detta tacka för det gångna året.
Norrtälje släktforskarförening
2019-02-17

Urban Johansson Willy Menander Ann-Marie Alfredsson
Ordförande Sekreterare Kassör

Birgit Söderman Thomas Malmström Bo Ragell
Klubbmästare Ledamot Ledamot och v ordförande